Pravidla

Pravidlo 1

Hrací plocha

I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 – 54 m, šířka 22 – 30 m.

II. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m

III. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její  rozměry: šířka 4 m, výška 2  m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li síť poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.

IV. Pokutový kop se zahrává ze značky ve vzdálenosti 7 m od středu branky.

Pravidlo 2

Míč

I. Míč pro MF je shodný s míčem na fotbal velikosti 5.

Pravidlo 3

Počet hráčů

I. Hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

II. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí a disciplinární komise rozhodne o výsledku.

III. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).

V. Provedení střídání

1) Každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání, které má zapsané na své soupisce.

2) Hráči obou týmů vstupují na hrací plochu výhradně od pomezní čáry, kterou před utkáním zvolí rozhodčí. Každý tým má vymezený svůj prostor určený ke střídání. Tento je ohraničen průsečíkem středové čáry a pomezní čáry a zasahuje 6 metrů do hloubi vlastní poloviny hrací plochy. V mimořádných případech má rozhodčí právo prostor vymezený pro střídání týmů před nebo v průběhu utkání změnit.

3) Střídání hráčů je možné uskutečnit i v době, kdy je míč ve hře, ale náhradník smí vstoupit na hrací plochu až ve chvíli, kdy ji střídající hráč opustil.

4) Střídání je ukončeno vstupem náhradníka na hrací plochu, tímto se z náhradníka stává hráč a ze střídajícího hráče náhradník. Počet střídání není omezen.

5) Za hráče, opustivšího hrací plochu v jiném místě, než vymezeném v odst. 2), nesmí nastoupit náhradník až do doby, kdy je míč ze hry. V takovém případě jsou příslušníci družstva během hry oprávněni dát rozhodčímu znamení gestem ruky či slovem, aby jej upozornili na skutečnost, že z hrací plochy odstoupil jeden z hráčů a že za něj v příštím přerušení nastoupí náhradník.

6) V případě, že hráč opustí hrací plochu v jiném místě, než vymezeném v odst. 2), v přerušené hře, může za něj náhradník nastoupit až v následujícím přerušení hry. Je-li podle názoru rozhodčího hráč vážně zraněn, je pravomocí rozhodčího umožnit jeho střídání již v přerušení, během kterého opustí hrací plochu.

7) Při porušení ustanovení odst. 2), 3), 5) tohoto pravidla rozhodčí hru s ohledem na poskytnutí výhody ve hře přeruší. Provinivším se je pro účely tohoto pravidla vždy náhradník vstupující na hrací plochu. Provinivšího se hráče rozhodčí napomene a nařídí nepřímý volný kop proti provinivšímu se družstvu z místa, kde se nacházel v okamžiku přerušení hry míč (s ohledem na ustanovení Pravidla 10)

8) Není-li možné určit hráče, který pravidlo porušil, napomene rozhodčí kapitána provinivšího se družstva

9) Střídání v době, kdy je míč ze hry, není důvodem pro zdržení navázání hry

10) Všichni náhradníci musí mít na sobě rozlišovací dresy. V momentě, kdy jde střídající hráč do hry, musí svůj rozlišovací dres předat hráči, kterého střídá, a vystřídaný hráč si dres musí vzít okamžitě na sebe.

VI. Kapitán družstva musí být zřetelně označen (nejlépe páskou na rukávu). Jeho práva a povinnosti upravuje Soutěžní řád. Kapitán vykonává svoji funkci i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že nemůže svoji funkci vykonávat, určí si družstvo zástupce, který funkci převezme.

VII. Družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit.

Pravidlo 4

Výstroj hráčů

I. Výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Družstvo nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly, z nichž žádná dvě nesmějí být shodná. Hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno.

II. Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev.

III. Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Povoleny jsou kopačky s vylisovanými kolíky, turfy, sálovky.

IV. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, atd.).

V. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

VI. Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.

Pravidlo 5

Rozhodčí

I. Hlavní rozhodčí  má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Jeho pravomoc končí až po utkání podepsáním zápisu kapitány družstev.

II. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná.

Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to na základě vlastního uvážení, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena.

III. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být totožnost hráče mimo jakoukoli pochybnost.

IV. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.

V. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba. Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče slovně. Toto slovní udělení karty má stejnou platnost. Skutečnost, že rozhodčí nemá karty nebo jinou povinnou součást výbavy, oznámí rozhodčí kapitánům před začátkem utkání.

VI. Asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné delší straně hřiště. Může vést Zápis o utkání.

VII. Rozhodčí musí být sportovně oblečen a odlišovat se barevně od dresů obou družstev.

VIII. Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:

1) počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod čtyři (tři a brankář)

2) na zákrok policie

3) v případě úmrtí hráče

4) při násilí spáchaném na rozhodčím nebo-li inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vrážení, násilné cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné prudké zasažení míčem (nakopnutí, udeření apod.) nebo jiným předmětem. Pouhý pokus o udeření míčem nebo jiným předmětem nebo plivnutí na rozhodčího se za inzultaci nepovažuje, považuje se to však za projev hrubého nesportovního chování.

IX. Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:

1) pro tmu nebo špatnou viditelnost

2) pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) nebo nezpůsobilost hrací plochy

3) odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím, kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty)

4) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají ani kapitáni na výzvu rozhodčího

5) pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání

6) pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, (např. opakovaný vstupu na hřiště)

Pravidlo 6

Doba hry

I. Hraje se 2 x 25 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 5 minut.

II. Čekací doba na soupeře je 5 minut od úředního začátku utkání.

III. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného taktického zdržování (např. taktické střídání, zakopávání míče, atd.). Rovněž nastaví hrací dobu, je-li třeba provést nařízený pokutový kop. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy, výkop ze středu hřiště, kop od branky nebo nechat dokončit akci.

IV. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit.

V. V utkáních hraných K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v žádném případě neprodlužuje. Každé družstvo provádí střídavě tři pokutové kopy (vždy jiný hráč). Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují družstva střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu zahraných pokutových kopů nedosáhne jedno z družstev o branku více. Tyto kopy mohou provádět i hráči, kteří již kop zahrávali v původní sérii. Střídání brankářů je neomezené.

Pravidlo 7

Zahájení a přerušení hry

I. Na začátku utkání neprobíhá los o míč ani o volbu strany. Toto závisí jen na ústní dohodě. V každém poločase zahajuje hru jiné družstvo výkopem ze středu hřiště. Je dobrou zvyklostí, že družstvo zahájí hru odevzdáním míče soupeři rovnou z rozehrávky. Na začátku druhého poločasu mu soupeř toto oplatí.

II. Po brance se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště. Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.

III. Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.

IV. Míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč.

V. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště

Pravidlo 8

Dosažení branky

I. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo

II. O dosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné. Pro uznání branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.

III. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

1) soupeřovy branky:

a) z nepřímého volného kopu

b) z vyhazování brankáře rukou

c) z autového vhazování

V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

2) vlastní branky:

a) z autového vhazování

b) ze všech volných kopů

c) z kopu z rohu

d) z výkopu ze středu hřiště

e) z kopu od branky

V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.

Pravidlo 9

Postavení mimo hru

I. V MF neexistuje postavení mimo hru.

Pravidlo 10

Volné kopy

I. Volné kopy se dělí na:

1) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje, pokud hráč:

a) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře

b) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře

c) skočí na soupeře

d) vrazí do soupeře

e) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře

f) strčí do soupeře

g) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože se dotkl míče dříve

h) drží soupeře

i) plivne na soupeře

j) hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)

Výklad: V této souvislosti též upozorňujeme, že vyloučení brankáře, který zahraje rukou mimo své pokutové území, je možné pouze tehdy, zmaří-li brankář tímto zákrokem soupeři vyloženou příležitost (např. dosažení branky, přihrávku hráči před prázdnou branku). Při posuzování hry rukou se postupuje podle znění, uvedeného v Pravidlech fotbalu FIFA:

Je přestupkem, pokud hráč:

– se úmyslně dotkne míče rukou/paží, včetně pohybu ruky/paže proti míči

– získá výhodu/kontrolu míče poté, co se míč dotkl jeho ruky/paže a pak

– skóruje (vstřelí míč) do soupeřovy branky

– vytvoří brankovou možnost

– skóruje do soupeřovy branky přímo od ruky/paže, i když náhodně, včetně brankáře útočícího družstva

Je obvykle přestupkem, když hráč:

– se dotkne rukou/paží, když:

– ruka/paže zvětšuje nepřirozeně prostor těla

– ruka/paže je nad úrovní ramene (ale ne v případě, že hráč úmyslně vědomě, kontrolovaně zahraje míčem, který se pak dotkne jeho ruky/paže). Výše uvedené se aplikují (uplatňují), i když se míč dotkne hráčovy ruky/paže přímo od hlavy nebo těla (včetně nohy) jiného hráče, který je blízko

S výjimkou výše uvedených přestupků není obvykle přestupkem, když se míč dotkne hráčovy ruky/paže:

– přímo od hráčovy vlastní hlavy nebo těla (vč. nohy)

– přímo od hlavy nebo těla (vč. nohy) jiného hráče, který je (stojí) blízko

– když ruka/paže je blízko u těla a nezvětšuje nepřirozeně prostor těla

– jestliže hráč upadne a ruka/paže je mezi tělem a zemí, aby podepřela tělo, ale není bočně nebo vertikálně vytrčena od těla

2) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky,

se nařizuje za:

a) bránění ve hře

b) nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě

c) nesportovní chování

d) technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé domů, jako první se dotkne míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč, promarňuje čas, atd.)

II. Hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního brank. území, musí být hráči soupeře mimo toto území) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.

III. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brank. území, provádí se z hranice brank. území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.

IV. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.

Pravidlo 11

Pokutový kop

I. Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.

II. Pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.

III. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank.území a nejméně 5 m od značky pok.kopu.

Pravidlo 12

Kop od branky

I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se kop od branky.

II. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa brankového území.

III. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo brankové území a nejméně 5 metrů od místa kopu.

IV. Z kopu od branky lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

Pravidlo 13

Kop z rohu

I. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky a jako poslední se ho dotkl hráč bránícího družstva, provádí útočící družstvo kop z rohu.

II. Míč musí být umístěn do rohového čtvrtkruhu, který je blíže k místu, kde míč přešel brankovou čáru.

III. Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně se pohnul.

IV. Při provádění kopu z rohu musí být všichni soupeřovi hráči nejméně 5 metrů od míče, dokud není míč ve hře.

V. Z kopu z rohu lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky.

Pravidlo 14

Malá domů

I. Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů povolena.

Pravidlo 15

Osobní tresty

I. Napomenutí:

1) Rozhodčí má právo napomenout hráče, jestliže mj.:

a) opakovaně porušuje pravidla hry

b) projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího

c) dopustí se jiného nesportovního chování

2) Napomenutí se provede ukázáním žluté karty

II. Vyloučení:

1) Rozhodčí vyloučí hráče, jestliže mj.:

a) se dopustí hrubého faulu

b) chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)

c) používá hrubých a urážlivých výroků

d) úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky

e) dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl

2) Vyloučení se provede ukázáním červené karty

3) Vyloučený hráč musí bez zbytečného otálení opustit prostor hřiště

4) Za vyloučeného hráče smí po uplynutí 10 minut nastoupit náhradník, je-li k dispozici

a) tato doba se při obdržení branky nezkracuje

b) tato doba začíná běžet okamžikem, kdy je při navázání hry bezprostředně po vyloučení míč ve hře

c) tato doba není nijak ovlivněna případným vyloučením dalšího hráče

5) Při vyloučení náhradníka pokračuje družstvo v nezměněném počtu hráčů

6) Je-li v době, kdy běží čas vyloučení hráče či hráčů, utkání přerušeno na delší dobu (zranění hráče, zakopnutí všech dostupných míčů mimo okamžitý dosah apod.), nastaví rozhodčí promeškanou dobu k času vyloučení.

Dojde-li k vyloučení více hráčů jednoho družstva najednou či v krátkém časovém úseku tak, že počet hráčů ve hře by klesl pod 3+1, utkání bude ukončeno pro nedostatečný počet hráčů a o jeho výsledku rozhodne disciplinární komise.

Pravidlo 16

Závěrečné ustanovení

I. Ve všech ostatních případech platí přiměřeně Pravidla fotbalu.